Kooli hoolekogu koosolek 27.08.2015

Parksepa Keskkooli hoolekogu protokoll 27.08.2015 Reg nr 1-6/3

Koosolekul osalesid: Tarmo Jõgeva, Triinu Kärbla, Helle Liloson, Esta Varik , Maidu Laht

Kutsutud : Ilmar Kesselmann – direktor

Koosolekult puudusid: Sander Soikka, Tarmo Timmi, Inge Viimsalu

Päevakord:
1. Õppeaasta 2014/2015 tulemused
2. 1. klassi astujad
3. 10. klassi astujad
4. Tahvelarvutite hanke tulemused
5. Varasemal koosolekul tehtud ettepanekutest
6. Jooksvad küsimused ja ettepanekud


1. Õppeaasta 2014/2015 tulemused. Lõpetajate eksamitulemused on jäänud samale tasemel võrreldes eelmiste aastatega: maakonna keskmistest tulemustest pisut paremad. Samuti on 3. ja 6. klasside tasemetööde tulemused maakonna keskmistest üldiselt kõrgemad (v.a 3. klassi emakeel).
Otsustati: võtta info teadmiseks

2. 1. klassi astujad. Tulemas on 22 last: 3 Võru linna last, 1 Viljandist ja ülejäänud Võru valla lapsed.
Võtta info teadmiseks.

3. 10. klassi astujad. Moodustatakse kaks paralleelklassi, kokku 42 last. Meie kooli lõpetajatest ca pooled jäid Parksepa kooli.
Võtta info teadmiseks.

4. Tahvelarvutite hanke tulemused. Tahvelarvutid on kohal.

5. Varasemal koosolekul tehtud ettepanekute läbiviimine. 
a. Sisehindamisakti viidi töötajatele sobivad parandused sisse.
b. Õpilaskodu kasutamise võimalust täna ei ole. Direktori sõnul puudub vastav vajadus.
Otsusti: direktoril uurida põhimõttelised võimalused Võrumaa Kutsehariduskeskusest järgi ja järgmisel hoolekogu istungil sellest rääkida.

6. Jooksvad küsimused ja ettepanekud.
a. Hoolekogu tööplaani koostamiseks saadakse kokku oktoobris.
b. Inge Viimsalu väljaarvamine hoolekogust seoses tema lapse Parksepa Keskkoolist väljaarvamisega (Ülla Viimsalu lõpetas kooli).
c. Pidada läbirääkimisi, et leida leida kaks lapsevanemate esindajat hoolekogu koosseisu.


KOOSOLEKU JUHATAJA: Tarmo Jõgeva

KOOSOLEKU PROTOKOLLIJA: Triinu Kärbla