Kooli hoolekogu koosolek 18.02.2016

PROTOKOLL 18. veebruaril 2016 nr 1-6/3

Algus 18.00
Lõpp 19.15

Osalesid: Tarmo Jõgeva, Helle Liloson, Esta Varik, Ele Paju, Liis Aniott, Kristiina Kaili Timmi, Rudolf Kauksi, Meelis Reinberg
Kutsutud: Ilmar Kesselmann – direktor, Antti Leppik Parksepa Keskkooli infojuht
Puudusid: Ülle Pungits, Hele Laht, Kärol Samoson

Päevakord:
1. 2015/16 õa koosseis ja tutvumine tegevuste ning liikmetega.
2. Joogivee kättesaadavus koolimajas.
3. Interneti olevik ja tulevik, miks pole kool direktori poolt edastatud dokumendi nimekirjas ja kuidas sinna saada?  
4. 2015/16 õa I pa õpitulemused.
5. Gümnaasiumi sisseastumiskorra muudatused
6. Kooli eelarve 2016.
7. Õpilaste nimekirjade kuvamine kooli kodulehel, kas ja kuidas võib? 
8. Jooksvad küsimused.

1. 2015/16 õa koosseis ja tutvumine tegevuste ning liikmetega
Uus hoolekogu alustas aktiivselt oma tööga, mille käigus tutvutakse lähemalt nii üksteise kui ka tööga põhjalikumalt.

2. Joogivee kättesaadavus koolimajas
Joogivee kättesaadavus koolimajas. Probleemi aluseks kiri, kust selgub, et lapsed käivad kooli puhvetist küsimas joogitopse kraanivee joomiseks.
OTSUSTATI: Kohvikust suunatakse lapsed kooli sööklasse, kus on kannud maitsestatud veega. Klassides on kraanid ja sinna saab organiseerida topsid. Koolis olev kraanivesi on väga hea kvaliteediga ja joodav.

3. Interneti olevik ja tulevik.
Direktor Ilmar Kesselman ja kooli IT spetsialist Antti Leppik andsid ülevaate koolis tehtud töödest ja olemasolevatest võimalustest ning selgitasid esitatud projekti mitterahastamise põhjusi.
Hoolekogu toetab direktorit ja kooli, andes mõista, et antud hetkel tehakse ülekohut paljudele põhikoolidele Eestis, kaasaarvatud Parksepa Keskkoolile. Meetmest võime lugeda - Planeeritava toetusmeetmega on kavas kaasajastada järgnevatel aastatel kõigi jätkusuutlike põhikoolide ja gümnaasiumide võrguühendused, sh tuleb tagada, et vastavad objektid tegutsevad koolina vähemalt 5 aastat pärast investeeringu tegemist.
Digipööre peab puudutama kõiki koole ja kõik koolid peaks saama varustatud. Antud mitterahastamisel on poliitiline põhjus. Vaatamata antud projekti mitterahastamisele on KOV lubanud toetada kooli arvutiklassi 20-25 arvuti komplektiga.

4. 2015/16 õa I pa õpitulemused
Põhikoolis on õpilaste hinded head, raskusi on keskkoolis. Üldiselt olukord on kontrolli all, võlgnevustega lapsi utsitatakse, ning nende vanemad on teadlikud antud olukorrast.

5. Gümnaasiumi sisseastumiskorra muudatused
Olulisi muudatusi pole olnud.
2016/17 õa 10. kl õpilaskandidaatide vestlused toimuvad juba märtsikuu koolivaheajal. Antud info kajastatakse ka kooli koduleheküljel.

6. Kooli eelarve 2016.
Kogu eelarvega seotud inimesed, huviringid on saanud teha ettepanekuid ja nendega on arvestatud. Suuremate investeeringutena toimub vana mänguväljaku likvideerimine ja uue ehitamine; arvutiklassi uuendamine; uus mööbel kahte klassiruumi.

7. Õpilaste nimekirjade kuvamine kooli kodulehel, kas ja kuidas võib? 
OTSUSTATI: Klassi õpilaste nimekirjade kuvamine kooli koduleheküljel viia seadusega vastavusse, s.t õpilaste nimed pole leitavad otsingumootoritega.

8. Jooksvad küsimused
Halb lõhn alumises koridori: kool tegeleb probleemiga.
Hoolekogu tutvus Parksepa Keskkoolis teostatud haldusjärelevalve kokkuvõttega, mis oli positiivne. Hoolekogu on informeeritud tehtud ettepanekutest. Ettekirjutusi koolile ei tehtud.


Juhataja: Tarmo Jõgeva

Protokollija: Ele Paju