10.klassi astujatele

 

10. klassi vastuvõtmine

(1) Gümnaasiumiastme kümnendasse klassi võetakse vastu põhikooli lõpetanud õpilased. Klasside komplekteerimine toimub lõputunnistuse hinnete ja vestluse põhjal.
(2) Põhikooli lõpetajatel tuleb kooli astumiseks registreeruda vestlusele kooli kodulehel  ja vestlused viiakse läbi kevadvaheajal s.o. 21.03.-24.03.2016

(3) Vestluse viib läbi direktori poolt moodustatud komisjon.
(4) Vestluse toimumise ajast teavitatakse õpilast ja tema vanemat või seaduslikku esindajat telefoni või e-maili teel.
(5) Vestluse käigus selgitatakse välja gümnasisti ootused ja eesmärgid seoses õpingutega tema poolt valitud õppesuunas.
(6) 10.klassi õpilaste nimekirja arvatud põhikooli lõpetanud õpilaste dokumentide vastuvõtt toimub juunikuus.
(7) Parksepa Keskkooli 10. klassi vastuvõetud õpilased peavad esitama järgmised dokumendid:

1) avaldus kooli blanketil;
2) sünnitunnistus või sünnitunnistuse koopia;
3) põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega;
4) tervisekaart;
5) 2 fotot (3x4)
(8) Gümnaasiumi vastuvõetud õpilaste nimed avalikustatakse kooli kodulehel 1.juuliks.
(9) Gümnaasiumi 10. klassi õpilaste nimekiri kinnitatakse lõplikult 30. augustil. Vastuvõtuga seotud küsimusi võib esitada kooli direktorile.

Õppetöö gümnaasiumiastmes

Gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik läbida minimaalselt 96 kursust (1 kursus on 35 õppetundi). Õpilane võib oma võimeid arvestades valida ka kuni 105 kursust, arvestusega, et tema nädalakoormuseks on maksimum 35 tundi.

10.klassides toimub õppetöö õppesuundadeta gümnaasiumi põhimõttel. See võimaldab õppida põhiainetes grupis, mis vastab õpilaste tasemele. Õpilane võib 10.klassis juurde valida valikkursustena 3 valikaine vahel (koorilaul, sport, autoõpetus). 10.klassi valikkursused valib õpilane enne õppetöö algust hiljemalt 28.augustiks. Kool arvestab valikkursusena ka osalemist huvikoolis või mõnes muus väljaspool kooli aset leidvas õppetegevuses. Selleks peab õpilane hiljemalt 1.oktoobriks esitama kooli sekretärile kirjaliku avalduse.

Õppetöö 11.ja 12.klassis

10.klassi kevadel teeb õpilane oma eelistustest ja edasiõppimise soovidest lähtuvalt lõpliku valiku, missuguse valdkonnaga süvendatult 11. ja 12.klassis edasi õppida. Valida saab humanitaarsuuna, loodus-ja reaalsuuna, sotsiaalsuuna vahel.

Suunavaliku raames õpib õpilane 11.klassi ja 12.klassis 31 kohustuslikku suunakursust. Lisaks on võimalik valida 3 valikkursuse vahel (ettevõtlus-ja majandusõpetus (õpilasfirma), sport, koorilaul, tantsuõpetus). Suuna- või valikkursuse grupi avamise eelduseks on 12 õpilast. Kui kursuse täituvus on väiksem piirarvust, tuleb teha ümbervalimine. Gümnaasiumi õppesuunad sisaldavad kõik eesti keele ja kirjanduse, võõrkeelte ja matemaatika ainevaldkondade kohustuslikke valikkursusi. Kursusi kavandades ja läbi viies teeb kool koostööd kutsekoolidega, kõrgkoolidega, huvikoolidega ja teiste organisatsioonidega. Kasutatakse ka infotehnoloogilisi lahendusi (moodulõpe, e-õpe).

Humanitaarsuund on sobilik loovatele, nutikatele ja maailmale avatud õpilastele, kelle sooviks on põhjalikumalt õppida võõrkeeli, eesti-ja maailmakirjandust, argumenteeritud väljendusoskust ning tutvuda tänapäeva meedia probleemidega.

Humanitaarsuuna eesmärgid on:
1) süvendada huvi humanitaarainete vastu;
2) iseseisva mõtlemise ja analüüsioskuse arendamine;
3) isikupärase ellusuhtumise kujundamine;
4) omandada konkurentsivõimeline haridus, et jätkata õpinguid kõrgkoolis või kutsekoolis;
5) anda lõpetajatele konkurentsivõimeline inglise keele oskus ning suhtlustasandil vene ja saksa keele oskus

Loodus-ja reaalsuund valmistab õpilasi ette õppimaks kõrgkoolis või kutsekoolis majandus-, reaal-, tehnoloogia, inseneri-ning loodusteaduste erialadel. Antud suuna eesmärgiks on õpilasi ette valmistada laia matemaatika riigieksami sooritamiseks. Loodusainete õpe toimub praktiliste õpitubade ja laagrite kaasabil.

Loodus- ja reaalsuuna eesmärgiks on:
1) süvendada õpilaste huvi reaal-ja loodusainete vastu;
2) tõsta õpilaste matemaatika- ja loodusteaduslikku pädevust;
3) tõsta õpilaste loogilise arutlemise, põhjendamise, järeldamise ja tõestamise oskust;
4) arendada õpilaste loovust;
5) tõsta õpilaste huvi tehnikateaduste vastu.

Sotsiaalsuund annab ettevalmistuse sotsiaalainete õppeks Eesti kõrg-ja kutsekoolides. Sotsiaalsuuna lõpetaja omab teadmisi ajaloost, filosoofiast, Euroopa õigus- ning kultuuriruumist, tegutseb kultuurimaastikul informeeritult ning tunneb ennast kultuuritraditsioonide kandjana. Suunaaineid lõimivateks ühistegevusteks on õppekäigud kodu-ja välisriikidesse.

Sotsiaalsuuna eesmärgid on:
1) Süvendada õpilaste huvi sotsiaalainete vastu;
2) Süvendada suutlikkust mõista inimühiskonna ajaloos ja nüüdisajal toimuvate ühiskondlike muutuste põhjuseid ja tagajärgi;
3) Arendada kriitilis-loovat mõtlemist, mitmekesist eneseväljendusoskust, isikupära väärtustamist;
4) Kujundada lugupidavat suhtumist erinevate maailmavaadete esindajatesse.
5) Läbi meedia kinnistada õpitut.

 Gümnaasiumi tunnijaotusplaani vaata manusest.